Dödsverket – Dödsverket – dödsboförvaltning, Dödsbotjänster, juridisk hjälp

Topp 6 vanliga frågor om Hantering av dödsbon: Uppgifter och ansvar

0
(0)

Topp 6 vanliga frågor om Hantering av dödsbon: Uppgifter och ansvar

När du dör måste dina tillgångar – pengar och egendom som du äger eller har en laglig rätt till – fördelas mellan dina förmånstagare. Denna process kallas för bodelning. I en bodelningsplan anges vem som ska ärva vad när du dör. Komplexiteten i hanteringen av ett dödsbo ökar i takt med att det handlar om mer pengar, värdet på tillgångarna ökar och antalet förmånstagare ökar. Men även om vissa människor skyr det eftersom de tror att det är komplicerat eller tidskrävande, är en effektiv bodelningsplan inte dyr på lång sikt och kan bidra till att minska stressen i din familj. Läs vidare för att få mer information om hur man planerar och hanterar ett dödsbo efter att du har gått bort.

 

1: Vad är ett dödsbo?

Ett dödsbo är summan av alla dina tillgångar, t.ex. egendom, pengar och värdefulla föremål. Tillgångarna omfattar kontanter och aktier samt egendom som hus, bil eller företag. Om du äger tillgångar ingår de i ditt dödsbo när du dör, och de måste fördelas i enlighet med ditt testamente eller din trust. Det exakta beloppet av din egendom beror på tillgångarnas värde och andra faktorer, t.ex. egendomens storlek.

 

2: Skapa ett testamente

Ett testamente är ett juridiskt dokument som anger vem som ska få vad efter din död. Ett testamente kan vara skriftligt eller muntligt, men det är alltid bäst att få det notariellt bestyrkt. Ett testamente kan antingen vara muntligt (en muntlig version kallas holografiskt testamente, ibland kallat “sista vilja och testamente”) eller nedskrivet. Om det är skriftligt är det alltid bäst att förvara ett testamente på ett säkert ställe. Om det är muntligt måste det registreras, ibland som en del av ett rättsligt förfarande, t.ex. en domstolsförhandling eller ett bodelningsförfarande. Ett testamente kan styra dina tillgångar till vem du vill – din make/maka, dina barn, dina föräldrar, dina syskon och till och med till välgörenhets- och religiösa organisationer.

 

3: Skapa en trust

Om du helt enkelt vill styra dina tillgångar till en älskad person, men du känner dig obekväm med tanken på ett testamente, är en trust ett annat sätt att göra det. Det är ett juridiskt dokument som förvarar dina tillgångar och överför dem till en eller flera personer efter din död. Det används ofta för att undvika arvsskatt och se till att tillgångarna hålls utom räckhåll för fordringsägare. En trust är ett arrangemang mellan dig och en förvaltare, som är en tredje part som innehar tillgångarna åt dig, men som inte förvaltar dem till förmån för mottagaren. En trust kan vara ett testamentsliknande dokument eller fungera som en återkallelig levande trust. En revocable living trust är en trust som kan ändras eller avslutas när som helst. En living trust kan också ha en testamentsliknande bestämmelse som möjliggör en senare ändring av trusten.

 

4: Vänta inte – du behöver inte vänta med att dö!

De flesta människor tänker på sitt dödsbo när de är i 60- eller 70-årsåldern, och oftast beror det på att en älskad person har gått bort. Du behöver dock inte vänta med att börja planera för framtiden när det gäller ditt dödsbo tills du blir äldre. Om du har tillgångar som kommer att användas av din familj i framtiden bör du planera redan nu.

 

5: Undvik vanliga misstag i samband med delning av egendom.

Ett testamente kan styra vem som får dina tillgångar, men det är en domstol som avgör hur de ska fördelas, och det finns alltid utrymme för misstag. Därför är det alltid bäst att ha ett testamente, en trust eller en annan bodelningsplan på plats. Här är några av de vanligaste misstagen som människor gör när de skapar en bodelningsplan: – Ett testamente kan inte kompensera för ett dåligt testamente. Även om du har ett bra testamente kan staten ta vissa tillgångar från dig enligt villkoren i en statlig testamentarisk lag. Det är fortfarande bäst att ha ett testamente. – Att inte ha ett testamente eller en trust kan innebära att din familj utsätts för en allvarlig ekonomisk risk om någon oväntad händelse inträffar, t.ex. en naturkatastrof, en allvarlig sjukdom eller förlusten av en stor tillgång, t.ex. ett företag som har en stor mängd inventarier. – Att inte upprätta en trust eller ett testamente kan lämna dig och din familj i riskzonen om du dör och någon måste förvalta dina tillgångar. Det är dock viktigt att notera att om du inte har ett testamente så kontrollerar ditt sista testamente dina tillgångar om någon utses till din efterlevande make/maka och/eller ditt barn. – Att inte inkludera din partner i din bodelningsplan kan leda till att han eller hon inte får del av dina tillgångar om du skulle avlida.

 

6:Slutsats

Det finns många komplexa problem med att hantera ett dödsbo. Det behöver dock inte vara svårt. Ett testamente kan fastställa vem som får dina tillgångar och hur de fördelas. En trust kan förvara dina tillgångar och se till att de inte går förlorade om du blir oförmögen eller dör. Detta är bara några sätt att se till att din familj tas om hand om om något olyckligt skulle hända. Detta är bara några sätt att se till att din familj tas om hand om om något olyckligt skulle hända. Om du vill planera för framtiden kan en bodelningsplan hjälpa dig. Dessa planer kan hjälpa dig att förvalta dina tillgångar och minska stressen i samband med att hantera ett dödsbo. Dessa planer kan hjälpa dig att undvika vanliga misstag i samband med fördelningen av egendom. Om du vill planera för framtiden kan en bodelningsplan vara till hjälp.

Landets mest anlitade Dödsverk

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *